THỪA SAI DÒNG CHÚA CỨU THẾ CANADA ĐẾN VIỆT NAM

Nếu Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại gọi Tỉnh Dòng Sàigon - Việt Nam là mẹ, thì Tỉnh Dòng St. Anne de Beaupré phải được coi là "bà ngoại".

Dòng Chúa Cứu Thế được hiện hữu và lớn mạnh trên quê hương Việt Nam là nhờ công lao vất vả của bao vị thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đến từ Tỉnh Dòng St. Anne de Beaupré, Canada.

Kể từ khi các vị thừa sai DCCT đặt chân trên mảnh Đất Việt vào năm 1925, tỉnh Sainte-Anne de Beaupré đã mười lăm lần sai sang Việt Nam một số thừa sai ưu tú lên đến 66 người (Lịch sử Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam do Lm. Nguyễn Tự Do, DCCT, 2007, tr.147).

Ba vị thừa sai đầu tiên đến Việt Nam là:
1. Cha HUBERT COUSINEAU (ở Việt Nam 7 năm, qua đời 1964)
2. Cha EUGÈNE LAROUCHE-HIỀN (ở VN 51 năm, qua đời 1978)
3. Thầy BARNABÉ THOMAS PIERRE (ở VN 11 năm, qua đời 1961)

Trong 66 vị thừa sai đã đến Việt Nam, hiện chỉ có Cha JACQUES HUBERDEAU còn đang sống và nay 93 tuổi đang cư ngụ tại nhà mẹ của tỉnh St. Anne de Beaupré, Canada. Ngài đã đến Việt Nam năm 1938 khi còn là một chủng sinh 22 tuổi trong một nhóm thừa sai gồm có 2 linh mục và 6 thầy học viện; và đã ở lại truyền giáo tại Việt Nam trong vòng 25 năm.

Ngoài những vị đã phải trở về Canada vì nhiều lý do như sức khỏe, bệnh tật, hay cả khi được mời rời khỏi Việt Nam, thì những vị thừa sai sau đây đã hiến mạng sống mình ngay trên Đất Mẹ Việt Nam:
1. Cha ANPHONSE FISET (1878-1933)
- Đến Việt Nam năm 1930
- Người đầu tiên qua đời tại Việt Nam ngày 26-2-1933, 54 tuổi.
2. Cha GÉRARD MICHAUD (1896-1941)
- Đến Việt Nam năm 1928
- Qua đời tại Hà-nội ngày 15-3-1941, 45 tuổi.
3. Cha MARCEL LUPIEN (1913-1944)
- Đến Việt Nam năm 1940 khi là linh mục trẻ 27 tuổi
- Qua đời tại Huế ngày 9-12-1944, 31 tuổi.
4. Cha JEAN MARIE ROUTHIER (1911-1946)
- Đến Việt Năm năm 1935 khi mới là thầy sinh viên 22 tuổi.
- Chịu chức linh mục tại Hà-nội và qua đời tại Sàigon ngày 19-1-1946.
5. Cha LÉOPOLD FORTIN (1911-1946)
- Đến Việt Nam năm 1936 lúc còn là sinh viên 25 tuổi.
- Chịu chức linh mục tại Hà-nội, và qua đời tại Huế ngày 9-4-1946.
6. Cha ROLAND D'OSTIE (1917-1948)
- Đến Việt Nam năm 1938 lúc còn là sinh viên 21 tuổi
- Chịu chức tại Việt Nam và qua đời tại Huế ngày 13-6-1948.
7. Cha GEORGES LAPLANTE (1911-1960)
- Đến Việt Nam năm 1936 khi còn là sinh viên 25 tuổi
- Chịu chức linh mục tại Hà-nội và qua đời tại Đà-lạt ngày 8-8-1960.
8. Cha ANTOINE LAPOINTE (1902-1971)
- Đến Việt Nam năm 1930, nổi tiếng giảng Đại Phúc
- Qua đời tại Fyan ngày 8-5-1971 sau 39 năm phục vụ tại Việt Nam.

Xin muôn đời ghi nhớ công ơn của các vị thừa sai hăng say và trung thành loan báo TIN MỪNG CỨU ĐỘ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com