DÒNG CHÚA CỨU THẾ - MỘT THOÁNG NHÌN

Facts about the Redemptorists!

 

 • Dòng Chúa Cứu Thế được thành lập vào năm 1732, tại miền nam Nước Ý (The Redemptorists were founded in 1732 in Italy).
 • Đấng Sáng Lập Dòng là Thánh Anphongsô de Liguori: Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, Tiến sĩ Luân Lý, Tiền sĩ cầu nguyện, Tiến sĩ nhiệt thành, Quan Thầy các Cha Giải Tội, Quan Thầy các Nhà Thần Học Luân Lý.
 • Hiến Pháp của Dòng được Giáo Hội phê chuẩn vào năm 1749 (The Redemptorist Constitutions was approved by Rome in 1749).
 • Mục đích của Dòng Chúa Cứu Thế là: “Noi gương Chúa Giêsu Kitô Cứu Thế rao giảng Lời Chúa cho người nghèo khó, như chính Ngài đã tuyên bố về mình: ‘Người đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó’.” (Hiến Pháp DCCT #1).
 • Dòng Chúa Cứu Thế được viết tắt bằng 4 chữ: “C.Ss.R.” trong tiếng Latinh: Congregatio Sanctissimi Redemptoris (nghĩa là “Dòng Rất Thánh Chúa Cứu Chuộc”).
 • Dòng Chúa Cứu Thế hiện có 4 Hiển Thánh (Saints) và 9 Chân Phước (Blesseds).
 • Các Thánh: Th. Anphongsô (1696-1787); Th. Clementê Hofbauer (1751-1820); Th. Giêrađô Majella (1726-1755); và Th. Gioan Neumann (1811-1860).
 • Các Chân Phước: Peter Donders, Gennaro Sarnelli, Francis Seelos, Kaspar Stanggassinger, Mykolay Charnetsky, Zynoviy Kovalyk, Dominick Trcka, Vasyl Velychkovsky and Ivan Ziatyk.
 • Tính tới nay, Dòng đã có 19 Bề Trên Tổng Quyền, kể cả Đấng hiện tại là Cha Joseph Tobin (As of today, there are 19 Superiors General total, including Father Joseph Tobin who is ending his 2nd term in 2009).
 • Dòng có trên 5500 linh mục và tu huynh đang họat động trên 77 quốc gia.
 • Dòng Chúa Cứu Thế được Giáo Hội trao cho bức Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào năm 1866 với mệnh lệnh: “Hãy làm cho cả thế giới biết đến và yêu mến Mẹ”.
 • Dòng Chúa Cứu Thế có hai Ơn gọi: Linh mục: được mời gọi để mục vụ trong thiên chức Linh Mục. Trợ sĩ: được mời gọi để trọn đời là một Tu Sĩ trong Nhà Dòng với công việc chuyên biệt.
 • Dòng Chúa Cứu Thế đã có mặt tại Việt Nam (do Tỉnh Dòng St.Anne-de-Beaupre, Canada) từ năm 1925 (The Redemptorists arrived in Vietnam and established the foundation in 1925 by the Province of St. Anne-de-Beaupre, Canada).
 • Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngọai được thành lập vào năm 1984 như một đơn vị độc lập, trực thuộc Trung Ương Rôma (The Extra Patriam was founded in 1984 as a Vice-Province directly subordinated to the General Government in Rome).
 • Phụ Tỉnh DCCT hiện tại có 4 nhà chính trong hai tiểu Bang: 
         California: Long Beach: Truyền Thông (Tòa báo, nhà sách, radio, TV…
                           Baldwin Park: Nhà Dòng và Nhà Tập     
         Texas: Dallas: Nhà Dự Tu Triết Học (for non-professed Philosophy Students)
                    Houston: Học Viện các Thầy có lời khấn (for Professed Students)
 
Phụ Tỉnh hiện tại có 28 linh mục, 6 Thầy trợ sĩ, 2 Phó Tế, 8 Thầy Thần học và 16 Dự Tu (As of now, the Extra Patriam has 28 priests, 2 deacons, 6 brothers, 8 professed students and 16 postulants). Sĩ tử (có lời khấn) trẻ tuổi nhất trong Phụ Tỉnh là 22 tuổi, và người cao niên nhất là 94 tuổi (The youngest confrere of the Extra Patriam is 22 years old, while the oldest is 94).
Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com