DOØNG CHUÙA CÖÙU THEÁ HOAØN CAÀU

Redemptorists by the Numbers

Naêm - Year

Bieán Coá

Event

1696

Thaùnh Anphongsoâ traøo ñôøi

St. Alphonsus was born

1723

Anphongsoâ ñöôïc ôn trôû laïi

The conversion of Alphonsus

1726

Anphongsoâ thuï phong linh muïc

Alphonsus ordained a priest

1726

Thaùnh Gieârañoâ traøo ñôøi

St. Gerard Majella was born

1731

Doøng Nöõ CCT ñöôïc thaønh laäp

Redemptoristines were founded

1732

DCCT ra ñôøi taïi Scala, YÙ

CSsR was founded in Scala, Italy

1743

Toång Hoäi ñaàu tieân taïi Ciorani

First General Chapter at Ciorani

1749

ÑGH Beâneâñictoâ XIV pheâ chuaån Luaät Doøng

Rule approved by Pope Benedict XIV

1751

Thaùnh Cleâmenteâ traøo ñôøi

St. Clement was born

1787

Thaùnh Anphongsoâ qua ñôøi

St. Alphonsus died

1811

Thaùnh Gioan Neumann traøo ñôøi

St. John Neumann was born

1839

Anphongsoâ ñöôïc phong Hieån thaùnh

Canonization of St. Alphonsus

1866

ÑGH Pioâ IX trao böùc linh aûnh ÑMHCG

Pius IX entrusted OLPH icon to CSsR

1904

Gieârañoâ ñöôïc phong Hieån thaùnh

Canonization of St. Gerard Majella

1909

Cleâmenteâ ñöôïc phong Hieån thaùnh

Canonization of St. Clement

1977

Gioan Neumann ñöôïc phong Hieån thaùnh

Canonization of St. John Neumann

1986

Hieán phaùp môùi ñöôïc pheâ chuaån

Revised Rule approved by Rome

THOÁNG KEÂ HIEÄN TAÏI – STATISTICS*

Con soá

The Number

Tieáng Vieät

Tieáng Anh

16

Beà Treân Toång Quyeàn

Superiors General

24

Toång Coâng Nghò (Keå caû Toång Hoäi naêm nay taïi Roâma 19/10 – 18/11/2009)

General Chapters (Including the next Chapter in Rome from Oct. 19 – Nov. 18, 2009)

4

Hieån Thaùnh

Saints

9

Chaân Phöôùc

Blesseds

38

Tænh Doøng

Provinces

24

Phuï Tænh

Vice-Provinces

13

Mieàn

Regions

5

Vuøng truyeàn giaùo

Missions

80

Ñôn vò taát caû

Total of Units

2

Hoàng Y

Cardinals

44

Giaùm muïc

Bishops

4098

Linh muïc

Priests

12

Phoù teá vónh vieãn

Permanent Deacons

481

Thaày ñoàng trôï

Brothers

702

Sinh vieân coù lôøi khaán

Professed Students

5339

Toång soá só töû

Total of confreres

*Döïa theo thoáng keâ cuûa Trung Öông DCCT tính tôùi ngaøy 1 thaùng 1, 2009 (Based on the 2009 “Conspectus Generalis CSsR” andCatalogus Sodalium” by Secretariatus Generalis CSsR, Rome, 2009).

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com