DUYỆT XÉT LẠI LƯƠNG BỔNG CỦA CÁC CÔNG NHÂN XƯỞNG GIẶT Ở ÁI NHĨ LAN.

Tin Dublin, Ái Nhĩ Lan – CNS 010219: Cơ quan Tư Pháp Hoàn Lương của chính quyền Ái Nhĩ Lan hứa sẽ cứu xét lại những khiếu nại mà các công nhân xưởng giặt Magdalena đã đệ nạp rất lâu từ trước. Họ làm việc tại đây nhưng không hề được phát lương. Luật Lệ mới hứa sẽ trả lương hồi tố lại cho các công nhân, nhiều người đã về hưu và trên 70 tuổi. Xưởng giặt được điều hành bởi các nữ tu Dòng Lòng Thương Xót, các nữ tu Dòng Đức Bà Từ Thiện của Chúa Chiên Lành , và Dòng các Nữ Tu Từ Thiện. Chương trình “hoàn lương” của Xưởng Giặt Magdalena, được áp dụng cho các phụ nữ được chính phủ, hoặc gia đình của họ gởi đến. Thông thường thì “tội” của các phụ nữ nói trên là tội “có thai ngoại hôn”. Họ được làm việc một cách tự do, không bị giám sát, nhưng những phần tử vô kỷ luật, phá rối trị an sẽ bị giam giữ sau giờ làm việc. Xưởng giặt này là một loại hình phạt và trại cải tạo của Ái Nhĩ Lan.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com