NGƯỜI CÔNG GIÁO CHIẾM 17,7% TRONG TỔNG SỐ DÂN SỐ TRÊN THẾ GIỚI.

Tin Vatican: Theo những dữ kiện được sách Kỷ Yếu của Đ.G.H. năm 2019, và Sách Kỷ Yếu Giáo Sĩ năm 2017, cho biết con số những người Công Giáo đã nhận Bí tích Rửa Tội trên toàn thế giới có gia tăng, trong khi đó con số các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh có giảm đi so với năm 2016. Tổng số dân trên toàn thế giới hiện nay là 7 tỷ 408 triệu người, trong đó người Công giáo đã nhận Bí tích Rửa Tội là 1 tỷ 313 triệu người, chiếm 17,7% trong tổng dân số thế giới. Phần lớn những người Công giáo hiện nay sống ở Châu Mỹ chiếm 48,5%; trong khi đó 21.8% người Công giáo sống tại Châu Âu; 17,8% sống tại Châu Âu; 11,1% sống tại Châu Á ; và 0,8% sống ở Châu Đại Dương. Như vậy, so với năm 2016, tổng số người Công giáo gia tăng 1,1%. Số tín hữu Công giáo tại Châu Phi gia tăng mạnh nhất là 2,5%, kế đến là Châu Á gia tăng 1,5%. Trong khi đó tại Châu Mỹ, số người Công giáo tăng chỉ 0,96% và tại Châu Âu là 0,1%.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com