Loại Bỏ Những Người Khuyết Tật Làm Cho Giáo Hội “Không Trọn Vẹn”

Tin Rôma, Ý – EWTN 101917: Một chuyên gia về đức tin và người khuyết tật đã nhận định: “Những người khuyết tật là một khía cạnh cần thiết của đời sống và hoạt động mục vụ của Giáo Hội, và những giáo xứ nào có khuynh hướng hay có ý định loại bỏ người khuyết tật ra ngoài, thì chắc chắn sẽ “chưa trọn vẹn.” Bà Cristina Gangemi, đồng chủ tịch của Diễn Đàn “The Kairos,” là một chuyên gia về mục vụ cho những người khuyết tật về khả năng trí tuệ, và Bà đã từng cộng tác chặt chẽ với Hội Đồng Tòa Thánh trong sứ mạng Tân Phúc Âm Hóa, để tổ chức một hội nghị giáo lý dành cho người khuyết tật, đã phát biểu rằng: “Điều rất quan trọng chúng ta cần phải nói ngay từ đầu rằng bất cứ giáo xứ nào mà không có người khuyết tật, là một thân thể không hoàn hảo của Chúa Kitô, và khả năng truyền giáo và giảng dạy giáo lý của họ rất nghèo nàn.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com