Đối Thoại Đại Kết Chú Mục Vào Vai Trò Của Đức Giáo Hoàng

Tin Vatican: Nhiều người, trong đó có cả những người Công Giáo, đều nghĩ rằng: Đức Giáo Hoàng lãnh đạo Giáo Hội như một “vị vua tuyệt đối”, và độc quyền bổ nhiệm hay tấn phong tất cả các Đức Giám Mục trên khắp thế giới, cũng như có quyền trong việc đặt ra những lề luật về đức tin cũng như luân lý. Tuy nhiên, việc thi hành những năng quyền của văn phòng Giáo Hoàng thực sự tương đối mới. Thật chất, quyền lực tối thượng của ĐGH, cả về việc quản trị lẫn các tín điều về giáo lý, chỉ mới được chính thức công nhận bởi Công Đồng Vaticanô I vào năm 1870, và đã được xem như là một yếu tố hết sức quan trọng trong việc bảo vệ Giáo Hội chống lại các thế lực thù địch và các nền văn hóa trên khắp thế giới. Nhưng đồng thời, thẩm quyền phổ quát cũng như ơn vô ngộ về đức tin và luân lý của Đức Giáo Hoàng đã trở thành những trở ngại chính cho mục tiêu tìm kiếm lâu dài trong sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Ý tưởng cho rằng: ĐGH là “đệ nhất Giám Mục” của Giáo Hội trong vai trò lãnh đạo vượt trội trên các Đức Giám Mục khác không phải là một trở ngại lớn đối với Giáo Hội Chính Thống Đông Phương. Tuy nhiên, đây chính là một chủ đề quan trọng để Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống đang nổ lực trong việc thảo luận, đối thoại, và cố gắng giải quyết.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com