DÒNG CHÚA CỨU THẾ VÀ MẸ HẰNG CỨU GIÚP

den

Ngoài sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, Dòng Chúa Cứu Thế còn có bổn phận phải rao truyền và cổ võ lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria dưới tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Sứ mạng ấy đã được chính Hội Thánh ủy thác qua việc Đức Cố Giáo Hoàng Piô IX trao bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho Dòng Chúa Cứu Thế vào năm 1866 với lời căn dặn: "Hãy làm cho cả thế giới biết đến và yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp".

Từ đấy, ơn gọi và sứ vụ của sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế không thể tách rời lòng yêu mến đối với Đức Trinh Nữ Maria.

Vì thế, Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được xây dựng và Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được thực hiện khắp nơi trên giới cũng không nằm ngòai mục đích ấy.

1. Lịch sử Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Tất cả các tín hữu Công Giáo đều yêu mến và tôn kính Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Bức ảnh được đưa từ đảo Creta thuộc đông nam nước Hy-Lạp, trong biển Égée, đến Roma vào cuối thế kỷ 15, tức khoảng 1495-1497. Câu chuyện như sau.

Read more...

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - 3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; tel: (713) 681-5144 dccthaingoai@gmail.com